தமிழ் குர்ஆன் தேடல்
 
எடுத்துகாட்டாக,

= க்  = கீ

= கா

= கி

= கெ

= தூ

= னை
தமிழ் Keyboardதேடவேண்டிய சொல்: Search Exact Phrase
Type a transliterated English word (e.g. nabi) and hit SPACE bar to get it in Tamil (e.g. நபி). Click on a word to see more options.
நீங்கள் எதிர்பார்த்தது கிடைக்கவில்லையா? சொல்லின் ஒரு பகுதியை தேட முயற்சி செய்யுங்கள். எடுத்துக்காட்டாக 'ஜிப்ரீல்' என்ற சொல்லுக்கு பதிலாக 'ஜிப்ரீ' என்ற சொல்லை முயற்சி செய்யலாம்.